Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring for alle virksomheter som har ansatte, men hvordan velger du riktig forsikring?

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring for alle virksomheter som har ansatte, men hvordan velger du riktig forsikring?

Alle ansatte i en bedrift skal være dekket av en yrkesskadeforsikring uavhengig av alder eller stillingsbrøk. Forsikringen skal dekke personskade og sykdom som har inntruffet når den ansatte er i arbeidet, på arbeidstedet og i arbeidstiden.

Yrkesskadeforsikringen har standardiserte erstatningssummer og dekker tapt inntekt og tap i fremtidig inntekt, varig medisinsk invaliditet, påførte utgifter og fremtidig utgifter, utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall, utbetaling til barn ved dødsfall og begravelseskostnader.

Bedriften får skattefradrag for kostnadene knyttet til denne forsikringstypen og det er heller ikke arbeidsgiveravgift på yrkesskadeforsikring. Arbeidsgivere som ikke har tegnet forsikring risikerer bøter og regress fra Yrkesskadeforeningen.

\"\"

Ofte stilte spørsmål

  1. Må alle ansatte ha yrkesskadeforsikring?

– Ja, alle heltid, deltid og frivillige ansatte skal ha forsikring og det finnes ikke anledning til at ansatte kan reservere seg om å være en del av forsikringen.

  1. Hva dekkes ikke av forsikringen?

– Belastningslidelser eller skader som har oppstått i fritiden eller på reise til og fra jobb dekkes ikke. Dette gjelder også sykdom som ikke godkjennes som yrkessykdom.

  1. Hvordan beregnes erstatningen?

– Det er laget en egen lov om yrkesskadeforsikring. Erstatning beregnes i henhold til dette regelverket. For mer informasjon kan du søke opp yrkesskadeforsikring på lovdata.no.

  1. Kan man klage dersom man er uenig med avgjørelsen?

– Ja det kan du. Det beste er at du sender et brev hvor du begrunner hvorfor du er uenig, så kan saken din vurderes på nytt. Dersom du vil ha en objektiv tredjepart til å se på saken kan du kontakte Finansklagenemda.

  1. Kan jeg få yrkesskadeforsikring som selvstendig næringsdrivende?

– Nei, det kan du faktisk ikke. Det du derimot kan gjøre er å kjøpe en frivillig yrkesskadetrygd hos NAV.

Ulike yrker – ulike yrkesskader

Yrkesskadeforsikringer dekker både sykdommer knyttet til yrkesutøvelsen og ulykker. Ca. 80% av erstatningsutbetalingene går til skader som skyldes ulykker. Det er pleie og omsorgspersonale, fiskere og fangstfolk, og bygg- og anleggsarbeidere som er mest utsatt for ulykker.

Dette skyldes sannsynligvis at disse yrkesgruppene gjør mye fysisk arbeid og i tillegg jobber med verktøy og tungt utstyr. Derfor er det også klem, støt, forstuinger og forvridninger, samt knokkelbrudd som er de mest vanlige ulykkestypene.

Når det kommer til yrkessykdommene er det sykdommer i luftveiene som er det absolutt mest hyppig forekommende. Dette er gjerne sykdommer som KOLS, Pleuritt eller lignende. Det har etter hvert blitt utviklet veldig gode rutiner for å unngå yrkessykdommer i arbeidslivet, med blant annet innføring av åndedrettsvern. Dette er sannsynligvis noe av grunnen til at yrkessykdommer står for en såpass liten andel av erstatningsutbetalingene sammenlignet med ulykker. 

Fordi det er store forskjeller mellom risikoen i ulike yrker, vil forsikringspremien også være ulik. Hver enkelt ansatt i bedriften blir kategorisert etter stillingstype. I tillegg kan virksomhetens egen innsats når det kommer til HMS også ha betydning for prisen.

For ansatte innen handel og kontor er det langt vanligere med slitasjeplager, blant annet grunnet stillesitting og stress. Derfor kan man også tegne utvidede forsikringer som inkluderer behandling og forebygging.

Behandling hos fysioterapeut og naprapat har vist seg å gi kraftig reduksjon i antallet sykemeldinger hos flere virksomheter. Sykemeldinger er ofte en stor kostnadspost og på denne måten bidrar behandlingsforsikringen til å holde kostnadene nede.

Spar penger på yrkesskadeforsikring

Storebrand forsikring har gjennom mange år vist seg å ha veldig konkurransedyktige priser på yrkesskadeforsikring. Kontakt oss i Myre og Partnere dersom du ønsker et uforpliktende tilbud på dine næringsforsikringer. Vi skreddersyr et tilbud etter din virksomhet og behov.

Myre & Partnere var en av de første agentene som fikk et Storebrand-agentur med salg av nærings forsikring og i dag er vi en av Storebrands største samarbeidspartnere.

Hos oss får du tildelt en helt egen kontaktperson som følger opp ditt kundeforhold og tar seg av hele prosessen med å sammenligne priser og bytte forsikring.

Kontakt oss for et tilbud på yrkesskadeforsikring.

Yrkesskadeforsikring
Scroll to Top